{"total":403,"stores": [ {"name":"CƠ SỞ HÀ NỘI","web_address":"SN 201, Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, P. Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14895.255376686113!2d105.75772856977537!3d21.0401333!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454c774a65f01%3A0xdd4e8ad658d3aa74!2zMjAyIEjhu5MgVMO5bmcgTeG6rXU!5e0!3m2!1svi!2s!4v1624586776061!5m2!1svi!2s","district_code":"QUANBACTULIEM","province_code":"HANOI"}, {"name":"CƠ SỞ THÁI NGUYÊN","web_address":"Tổ 6, P. Quang Trung, Tp. Thái Nguyên","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14839.398619711823!2d105.81200867132766!3d21.59179092321653!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352718f3cefadf%3A0x807d6471580cf6fa!2zUXVhbmcgVHJ1bmcsIFRwLiBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1624586945973!5m2!1svi!2s","district_code":"THANHPHOTHAINGUYEN","province_code":"THAINGUYEN"},{"name":"CƠ SỞ THÁI BÌNH","web_address":"Xóm 7, xã Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình","google_map":"https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14945.195055303075!2d106.32138962104617!3d20.53495332461376!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135efcf3e3caa77%3A0xfe9b9b058b0a5b25!2zUGjDuiBDaMOidSwgxJDDtG5nIEjGsG5nLCBUaMOhaSBCw6xuaCwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1624587022353!5m2!1svi!2s","district_code":"HUYENDONGHUNG","province_code":"THAIBINH"}] }